Onze Algemene voorwaarden:

Download onze algemene voorwaarden:

ALGEMENE LEVERINGS­ EN BETALINGSVOORWAARDEN

van Itebo LLP (Limited Liability Partnership), hierna te noemen: Itebo, handelend onder de namen: Itebo Marketing, Itebo Connect, Itebo Plus Training en Homma Adviesgroep, statutair gevestigd te Mottram House 43 Greek Street, Stockport (graafschap Cheshire), Verenigd Koninkrijk, aldaar geregistreerd bij de Companies House onder registratienummer: 0C401445. Itebo LLP heeft haar hoofdvestiging in Nederland te 7561 AC Deurningen aan de Hoofdstraat 32, en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 64015416. Deze (versie van de) Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 12­10­2015. Een exemplaar van de toepasselijke Algemene Voorwaarden is te verkrijgen en in te zien op: http://www.itebo.nl

A. Algemeen deel.
Artikel 1. Begripsbepalingen (Definities)

Afspraak: Content:

Consument: Internetmarketing:

Lead: Opdrachtgever:

Opdrachtnemer: Opleiding: Overeenkomst:

mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst.

(digitale) informatie zoals tekst, gegevens, bewegende ­, stilstaande ­ en (foto)grafische beelden, geluidsopnamen en overige informatie in elke andere vorm.

de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf..

is de marketing van producten of diensten via internet; daartoe behoort onder andere zoekmachineoptimalisatie (seo).

een potentiële, zakelijke cliënt, die aan opdrachtnemer heeft kenbaar gemaakt een afspraak te willen bij opdrachtgever.

iedere natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of is aangegaan.

Itebo.
een door Itebo verzorgde opleiding, training, her­ of bijscholing.

elke overeenkomst waarbij opdrachtnemer zaken en/of rechten, waaronder gebruiksrechten, levert en/of diensten verleend aan opdrachtgever.

elke overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a BW., zoals elektronische communicatie (e­mail).

verwerving van gegevens (ten behoeve van het geven van advies).

een bij elkaar horende verzameling internetpagina’s (world wide web) die een totaal aan informatie (content) over een bepaalde organisatie of een bepaald onderwerp bieden.

Overeenkomst op afstand:

Scan: Website:

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. 2.1  Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel (A), bijzonder deel (B) en slotdeel (C). Indien de voorwaarden uit het algemeen deel op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar zijn met het bepaalde in het bijzondere deel, prevaleert het bepaalde in het bijzondere deel.
 2. 2.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van Itebo en op alle door of namens Itebo

gesloten overeenkomsten en andere rechtshandelingen, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Itebo aangegane overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten aan haar opdrachtgevers.

 1. 2.3  Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 2. 2.4  Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing.Ditisalleenandersindien envoorzoverdetoepasselijkheidvandevoorwaardenvandeopdrachtgevernietin strijd komen met de algemene voorwaarden van Itebo, dan is slechts het in de voorwaarden van Itebo bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.
 3. 2.5  In geval van nietigheid of ontoepasbaarheid van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden heeft dat geen invloed op de geldigheid of de toepasbaarheid van de overige bepalingen in de algemene voorwaarden. De opdrachtgever en Itebo verbinden zich de nietige of ontoepasbaar gebleken bepalingen zo spoedig mogelijk te wijzigen of te vervangen door geldige bepalingen die het beoogde doel en/of de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.
 4. 2.6  Itebo behoud zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen conform het bepaalde in de artikel 26.
 5. 2.7  Deze Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar gesteld en in te zien op de website van Itebo. Op verzoek van de opdrachtgever zal opdrachtnemer een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

Artikel 3. Aanbiedingen (Offertes)

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Itebo zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de aanbieding bekende specificaties. De aanbieding komt te vervallen indien een maand of meer is verlopen zonder dat uitdrukkelijke acceptatie heeft plaatsgevonden. Alle door Itebo verstrekte opgaven van aantallen, mogelijkheden en tarieven zijn met zorg gedaan, zonder dat er voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen zullen voordoen.

Artikel 4. Prijzen (tarieven)

 1. 4.1  De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en/of alle andere heffingen van overheidswege.
 2. 4.2  Itebo behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, van overheidswege verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts heeft Itebo het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.
 3. 4.3  Alle extra­ en/of spoedwerkzaamheden – al dan niet ten gevolge van wijziging van de opdracht – die niet specifiek in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging zijn begrepen en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht kunnen aan opdrachtgever separaat worden doorberekend.
 4. 4.4  Wanneer de door opdrachtgever te verstrekken gegevens en/of goedgekeurde content niet uiterlijk 2 werkdagen voor de overeengekomen periode zijn aangeleverd bij Itebo, dan is Itebo gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. Meer in het algemeen komen kosten voor rekening van opdrachtgever, indien Itebo genoodzaakt is extra kosten te maken ten gevolge van vertraging ontstaan uit/door omstandigheden aan de zijde van opdrachtgever, waaronder begrepen overmacht.

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen

5.1 Opdrachtgever verstrekt aan Itebo een opdracht, hetzij mondeling, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk, hetzij door middel van e­mail, hetzij via een door Itebo verstrekt digitaal inschrijfformulier, hetzij via het inschrijfformulier op de website
van Itebo. Een overeenkomst met Itebo komt eerst tot stand wanneer Itebo aan opdrachtgever laat weten een gegeven opdracht te hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Itebo de opdrachtbevestiging verzendt.

 1. 5.2  De door Itebo aan opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de opdrachtbevestiging van Itebo afwijkt van het vermelde in de schriftelijke opdracht door opdrachtgever, dan geldt het vermelde in de opdrachtbevestiging van Itebo, tenzij opdrachtgever binnen zeven dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk daarop reageert.
 2. 5.3  Itebo is gerechtigd, indien op verzoek van opdrachtgever enige prestatie wordt verricht voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, daarvoor betaling te verlangen overeenkomstig de geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. 5.4  Itebo heeft het recht om opdrachten die naar inhoud of vorm in strijd zijn met wet­ en regelgeving te weigeren c.q. reeds in behandeling genomen opdracht(en) zonder opgave van redenen te retourneren. Opdrachtgever vrijwaart Itebo in een dergelijk geval ten aanzien van aanspraken van derden, terwijl opdrachtgever op haar beurt in het kader van
  het gestelde in dit artikel te allen tijde zal afzien van het indienen van enige schadevergoeding bij Itebo.
 4. 5.5  De opdrachtgever is aan zijn opdracht, in welke vorm dan ook aan Itebo gegeven, gebonden gedurende de looptijd van het contract. Een verklaring van de opdrachtgever dat hij zijn opdracht wenst te annuleren of te wijzigen kan derhalve niet voorkomen dat Itebo de opdrachtgever houdt aan nakoming van de overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) opdracht(en). Daarvan kan slechts worden afgeweken indien Itebo zich bereid verklaart daaraan mee te werken en daarover met opdrachtgever overeenstemming wordt bereikt.
 5. 5.6  Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Itebo, of namens Itebo gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger van Itebo optreden, binden Itebo alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door de tot vertegenwoordiging bevoegde perso(o)n(en) schriftelijk is/zijn bevestigd.

Artikel 6. Uitvoering van werkzaamheden (diensten)

 1. 6.1  Opgegeven leveringstermijnen en termijnen in verband met het verrichten van werkzaamheden gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door Itebo opgegeven termijnen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat tijdig en adequaat door of in opdracht van opdrachtgever de benodigde materialen en/of gegevens c.q. informatie (dragers) aan Itebo beschikbaar (ter hand) worden gesteld. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop Itebo de overeengekomen werkzaamheden/leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de levering zal plaatsvinden na aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
 2. 6.2  Voor de uitvoering van de werkzaamheden/prestatie(s) van Itebo reserveert opdrachtnemer capaciteit op basis
  van de in de overeenkomst genoemde planning en aantallen. Hiervoor wordt personeel ingeroosterd. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever de content aanlevert, dienen deze minimaal 48 uren/ 2 werkdagen van tevoren in het bezit van Itebo te zijn.
 3. 6.3  Indien de content van opdrachtgever te laat in bezit van Itebo is, is Itebo gerechtigd zogenaamde “leegloopuren” in rekening te brengen. Itebo is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden personeel te reserveren en in te roosteren en dit personeel te betalen. Aan de opdrachtgever wordt dan per ingeroosterde medewerker een “leeglooptarief” van € 45,00 per uur in rekening gebracht.
 4. 6.4  Itebo is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen, tenzij de aard van de prestatie zich daartegen verzet. Daarbij wordt elke gedeeltelijke oplevering/uitvoering van de werkzaamheden, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde prestatie, afzonderlijk gefactureerd. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of de aflevering in fasen zullen plaatsvinden, is Itebo gerechtigd de aanvang van de (deel)werkzaamheden en/of afleveringen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande heeft goedgekeurd en de daarop betrekking hebbende, verschuldigde facturen heeft voldaan.
 5. 6.5  Itebo behoudt zich het recht voor de overeengekomen prestatie(s) geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Deze Algemene Voorwaarden zijn dan ook van toepassing op de door deze derde(n) verrichte werkzaamheden c.q.

c.q. geleverde diensten of goederen.

 1. 6.6  Opdrachtgever zal Itebo in redelijkheid steeds en tijdig alle medewerking verlenen, gegevens en inlichtingen verschaffen die Itebo noodzakelijk of nuttig acht ten einde de opgedragen werkzaamheden of (af)leveringen te kunnen verrichten. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever Itebo apparatuur, materialen en/of gegevens zal verschaffen, zullen deze te allen tijden voldoen aan de specificaties die Itebo aan opdrachtgever kenbaar maakt.
 2. 6.7  Ingeval opdrachtgever wijzigingen in een gegeven opdracht niet schriftelijk heeft opgegeven, is het risico voor de juiste uitvoering van de gewijzigde opdracht door Itebo voor rekening en verantwoording van opdrachtgever.
 3. 6.8  Indien het Itebo niet lukt binnen de afgesproken termijn de prestaties te verrichten heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en kan opdrachtgever ook geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. 6.9  Indien Itebo door niet­toerekenbare tekortkomingen verhinderd is tijdig dan wel op de overeengekomen wijze de werkzaamheden te verrichten heeft Itebo het recht de overeengekomen termijn te verlengen met de duur van de niet­toerekenbare tekortkoming, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Als niet­toerekenbare tekortkomingen worden aangemerkt omstandigheden gelegen buiten de wil van Itebo en/of haar toedoen, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet (meer) in volle omvang van haar kan worden gevraagd zoals onder andere: niet volledige en/of vertraagde levering en/of dienstverlening door haar toeleveranciers (onder andere energiebedrijven, internetbedrijven en leveranciers van computer­ en telefoonapparatuur), oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in­ en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse, internationale of buitenlandse (overkoepelende) overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, (werk)staking en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadigingen bij het transport, brand, diefstal en voorts alle (andere) oorzaken buiten de wil en/of toedoen van Itebo ontstaan.

Art. 7. Facturen en betaling

7.1 Itebo verzend haar facturen aan opdrachtgevers slechts per email. Indien opdrachtgever er voor kiest facturen op andere wijze te ontvangen is Itebo gerechtigd opdrachtgever daarvoor additionele kosten in rekening te brengen.

7.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen opdrachtgevers die gebruikmaken van de diensten van Itebo toestemming te geven dat de ­ per email ­ verzonden facturen automatisch geïncasseerd kunnen worden. Opdrachtgever zorgt ervoor dat er voldoende saldo op de opgegeven bankrekening aanwezig is. Incasso vindt een (1) dag na factuurdatum plaats. De factuur dient te worden beschouwd als vooraankondiging.

 1. 7.3  Indien na 1 poging tot automatisch incasseren van een factuur blijkt dat deze niet inbaar is, wordt opdrachtgever er aan herinnerd om het factuurbedrag per omgaande aan Itebo te voldoen; per omgaande betekent binnen 4 werkdagen. Blijft opdrachtgever ook dan in gebreke dan is Itebo gerechtigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling alle buitengerechtelijke kosten die Itebo in verband daarmee maakt, welke worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag, op opdrachtgever te verhalen.Voorts is Itebo gerechtigd bij geen of niet tijdige betaling administratiekosten in rekening te brengen ten bedrage van
  ten minste € 40,00. Daarnaast heeft Itebo recht op vergoeding van de wettelijke (handels)rente, over het door de opdrachtgever verschuldigde. Itebo heeft het recht om haar prestatie(s) op te schorten totdat de openstaande factuur c.q. facturen is c.q. zijn voldaan.Itebo is in het kader van een gerechtelijke procedure gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.
 2. 7.4  Indien geen sprake is van betaling per automatische incasso maar per factuur, bedraagt de betaaltermijn 5 werkdagen na factuurdatum. Indien niet binnen die termijn de factuur is voldaan, gelden de bepalingen als vermeld in art. 7 lid 3.
 3. 7.5  Betaling strekt eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en de administratiekosten en daarna op de hoofdsom. Indien een opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling – met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin – eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur enzovoort.
 1. 7.6  Verrekening en/of opschorting van betaling van facturen door opdrachtgever is niet toegestaan.
 2. 7.7  Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om afdoende zekerheidstelling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een opdrachtgever te verlangen, alvorens (verder) te presteren.
 3. 7.8  Opdrachtgever is in geval van onenigheid over de juiste omvang van de factuur verplicht Itebo daarvan uiterlijk 8 werkdagen na factuurdatum schriftelijk in kennis te stellen. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen de opdrachtgever aan Itebo verschuldigd is zullen de administratieve gegevens van Itebo bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door de opdrachtgever wordt geleverd.
 4. 7.9  Indien opdrachtgever consument is geldt, in afwijking van het bepaalde sub. 7.2 tot en met sub. 7.4, ten aanzien betaling facturen en te hanteren termijnen: betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, herinnering 14 dagen na factuurdatum, verzuim 42 dagen na factuurdatum. Ter zake het tijdstip van het in rekening brengen van de buitengerechtelijke kosten geldt de datum brief waarin de consument in gebreke wordt gesteld (verzuim) en de hoogte van de in rekening te brengen buitengerechtelijke incassokosten, geldt de staffel conform hetgeen daaromtrent bepaald is in de Wet Incassokosten.

Artikel 8. Einde opdracht

 1. 8.1  Na uitvoering van de in de opdrachtbevestiging omschreven werkzaamheden is de opdracht door voltooiing van de werkzaamheden beëindigd.
 2. 8.2  Itebo is te allen tijde bevoegd de opdracht op te zeggen.
 3. 8.3  Itebo is bevoegd uitvoering van de opdracht of opdrachten te staken en de overeenkomst of overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden indien opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van enige verplichting jegens Itebo, het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, opdrachtgever surseance van betaling van betaling
  of het eigen faillissement aanvraagt dan wel op enigerlei andere wijze de beschikking over zijn vermogen verliest. In genoemde gevallen worden alle vorderingen die Itebo op opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

 1. 9.1  Op Itebo rust de inspanningsverplichting de overeenkomst naar behoren na te komen.
 2. 9.2  Indien de opdrachtgever van oordeel is dat Itebo de overeenkomst niet naar behoren nagekomen is, dient hij uiterlijk 10 werkdagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan hij zich niet langer op het gebrek kan beroepen. Bij niet tijdige (ver)melding vervalt enig recht op schadevergoeding. De opdrachtgever wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het moment dat hij de door Itebo geleverde prestatie heeft ontvangen, danwel anderszins met de inhoud van de prestatie bekend is geworden.
 3. 9.3  De opdrachtgever is gehouden om Itebo alle medewerking te verlenen teneinde Itebo in staat te stellen een vermeend gebrek te onderzoeken en desgewenst binnen bekwame tijd te herstellen.
 4. 9.4  Indien Itebo niet heeft voldaan aan haar in artikel 9.1 genoemde inspanningsverplichting,
  opdrachtgever overeenkomstig de artikelen 9.2 en 9.3 heeft gehandeld en het gebrek niet binnen
  bekwame tijd is hersteld, is Itebo ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk voor directe schade
  mits deze aan haar dient te worden toegerekend en de aansprakelijkheid niet op grond van de artikelen 10.1 of 10.2 ontbreekt. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.
 5. 9.5  Onverminderd de bepalingen van artikel 9 lid 2 t/m 4, is de omvang van iedere aansprakelijkheid van
  Itebo steeds beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (c.q. de geleverde diensten of
  goederen), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. Bij een langer
  lopende overeenkomst bedraagt deze factuurwaarde ten hoogste hetgeen Itebo gedurende een periode van een half jaar, voorafgaande aan de in artikel 9.2 bedoelde kennisgeving, ter zake van de desbetreffende overeenkomst heeft gefactureerd dan wel, indien Itebo voor de schadeveroorzakende gebeurtenis is verzekerd,

tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

9.6 Behoudens het bepaalde in artikel 9.4 en gevallen van opzet of grove schuld aanvaardt Itebo jegens opdrachtgever en/of eventuele betrokken derden, geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, noch is zij verplicht tot vergoeding van schade van welke aard en onder welke noemer ook.

Artikel 10. Aangeleverde gegevens, informatie, bestanden en gegevensdragers

 1. 10.1  Alle door opdrachtgever in het kader van een overeenkomst aan te reiken informatie, gegevens en bestanden dienen door opdrachtgever aangeleverd te worden in het door Itebo opgegeven format en op de door Itebo aan te geven wijze. Vertraging(en) of fouten die (mede) ontstaan omdat de opdrachtgever zich hier niet aan houdt kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van Itebo leiden.
 2. 10.2  Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de aangeleverde informatie, gegevens of bestanden niet juist of onvolledig zijn kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van Itebo leiden.
 3. 10.3  Opdrachtgever is jegens Itebo aansprakelijk voor de eventuele schade die Itebo lijdt ten gevolge van
  fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde informatie, gegevens of bestanden. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen of andere elektronische malheur. De
  opdrachtgever vrijwaart Itebo voorts voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van
  dergelijke fouten of onvolkomenheden.
 4. 10.4  Opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan Itebo te leveren informatie, gegevens en bestanden dat hij gerechtigd is deze aan Itebo ter beschikking te stellen en dat Itebo gerechtigd is de ten
  aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever vrijwaart Itebo
  voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
 5. 10.5  Indien en voor zover de door een opdrachtgever in het kader van een overeenkomst aan te reiken informatie, gegevens en bestanden betreffen ten behoeve van door Itebo namens de opdracht­
  gever uit te voeren telemarketingdiensten, dan staat Itebo er jegens de opdrachtgever voor in dat
  voldaan is aan alle toepasselijke wet­ en regelgeving op het gebied van telemarketing.Meer in het bijzonder staat Itebo er voor in dat deze belbestanden voorafgaand aan de terbeschikkingstelling aan opdrachtgever geschoond en/of ontdubbeld zijn met het wettelijk Bel­me­niet­ Register en/of eventuele Recht van Verzet bestanden van de opdrachtgever. Itebo vrijwaart
  opdrachtgever voor aanspraken van derden, waaronder (wettelijke) toezichthouders, die ontstaan als gevolg van het feit dat hieraan door Itebo niet is of wordt voldaan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en geheimhouding

 1. 11.1  Documenten, bestanden en databases die bij de uitvoering van de opdracht door Itebo zijn op­ of samengesteld blijven eigendom van Itebo.
 2. 11.2  Itebo zal de in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen en/of verzamelde gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. 11.3  Partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die bij
  de uitvoering van een overeenkomst in zijn/haar bezit komt en zal die informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst.
 4. 11.4  Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet, indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat vertrouwelijke informatie aan een derde te verschaffen. In dat geval zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk Itebo van de informatieverschaffing op de hoogte stellen.
 5. 11.5  In geval van overtreding van het bepaalde in artikel 11.3 verbeurt de opdrachtgever per overtreding aan Itebo een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,­­, alsmede een boete van € 7.500,­­ voor elke dag of gedeelte van een dag dat de overtreding

voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Itebo op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. 12.1  Alle intellectuele eigendomsrechten van alle in het kader van een overeenkomst aan een opdracht­ gever ter beschikking gestelde producten (zoals software, gegevens en –bestanden, websites) blijven eigendom van Itebo en worden derhalve niet overgedragen aan opdrachtgever.
 2. 12.2  Met betrekking tot de in artikel 12.1 bedoelde producten wordt aan opdrachtgever slechts een persoonlijk, niet overdraagbaar gebruiksrecht verleend; dit recht komt niet (mede) toe aan met de opdrachtgever gelieerde ondernemingen of instellingen.
 3. 12.3  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Itebo is het de opdrachtgever niet toegestaan om logo’s, merken en handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van Itebo te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame­uitingen daaronder begrepen) met derden.
 4. 12.4  In geval van overtreding van een van de bepalingen van artikel 12.2 of 12.3 verbeurt de opdracht­ gever per overtreding aan Itebo een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare
  boete van € 50.000,­­, alsmede een boete van € 7.500,­­ voor elke dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Itebo op vergoeding van de door Itebo geleden en nog te lijden volledige schade.

Artikel 13. Risico­overgang

 1. 13.1  Het risico van al hetgeen Itebo uit hoofde van een overeenkomst aan de opdrachtgever levert gaat op de opdrachtgever over bij verzending, per email of anderszins, of afgifte aan opdrachtgever.
 2. 13.2  Indien opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever leads of cliënten aanlevert, gaat het risico op opdrachtgever over zodra opdrachtnemer een afspraak met de lead of cliënt in de afspraken­ lijst zoals opgenomen in de digitale agenda heeft ingepland.
 3. 13.3  Indien Itebo d e lead of cliënt met datum en tijdstip in de agenda van opdrachtgever heeft ingepland en
  is overeengekomen dat Itebo de administratieve afhandeling van de afspraak verzorgd, en de lead
  ondanks alle inspanningen niet op de afspraak verschijnt ­ al dan niet met bericht van verhindering ­ is
  het aan opdrachtgever om dat middels het speciaal daarvoor ontwikkelde reactie­formulier (w ww.itebo/formulier) aan Itebo door te geven, opdat Itebo de lead/cliënt opnieuw kan benaderen teneinde hetzij een nieuwe afspraak in te plannen, hetzij kosteloos een nieuwe lead te leveren.

Artikel 14. Website(s) Itebo

 1. 14.1  Indien Itebo een aanbieding doet waarvoor toegang tot een door Itebo beheerde website(s) of netwerk nodig is, zijn ook de volgende voorwaarden op die aanbieding en daaruit voortvloeiende overeenkomst van toepassing.
 2. 14.2  Indien Itebo aan een opdrachtgever een user­id en wachtwoord verstrekt en aldus een toegangscode
  tot een website verleent, verplicht de opdrachtgever zich die code niet aan (een) derde(n) ter beschikking te stellen althans dit te voorkomen.
 3. 14.3  Opdrachtgever vrijwaart Itebo voor de gevolgen van verlies of onbevoegd gebruik van de toegangscode, tenzij deze gevolgen worden veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Itebo zelf.
 4. 14.4  Indien Itebo misbruik van een user­id , een wachtwoord of, meer in het algemeen, van een aangeboden websitefunctionaliteit vermoedt, heeft Itebo het recht de door middel van de user­id of het wachtwoord verkrijgbare toegang te weigeren c.q. blokkeren.
 1. 14.5  Opdrachtgever staat er voor in dat de apparatuur en systemen van opdrachtgever die gebruikt worden voor toegang tot de beveiligde netwerken van Itebo in een beveiligde ruimte staan die afge­ sloten kan worden en bewaakt wordt. Daarnaast neemt opdrachtgever adequate maatregelen om deze apparatuur en systemen te beveiligen. Opdrachtgever garandeert dat de apparatuur en systemen die voor de toegang gebruikt worden niet blootgesteld (kunnen) worden aan onnodige risico’s, waaronder begrepen virusaanvallen van buitenaf. De gebruikte werkstations, apparatuur en andere systemen die verbinding hebben met de beveiligde netwerken van Itebo mogen nimmer direct aangesloten zijn op het internet. De apparatuur en systemen die voor de toegang gebruikt worden zullen door de opdrachtgever geconfigureerd en onderhouden worden om de toegang beveiligd te houden.
 2. 14.6  Opdrachtgever vrijwaart Itebo voor de gevolgen van verlies of onbevoegd gebruik van de door Itebo verstrekte gebruikersaccounts, toegangscodes, wachtwoorden en alle andere toegepaste beveiligingsmaatregelen, tenzij deze gevolgen worden veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Itebo zelf.

Artikel 15. Privacy

 1. 15.1  Indien de overeenkomst met zich brengt dat partijen persoonsgegevens (of
  gegevens die tot personen herleid kunnen worden) verstrekken, zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing.
 2. 15.2  Partijen zullen voorafgaande aan de verstrekking van de in artikel 16.1 genoemde
  gegevens elkaar informeren over het doel waarvoor de verstrekte gegevens aangewend zullen worden.
 3. 15.3  Itebo is niet gehouden om gegevens aan de opdrachtgever te verstrekken die betrekking hebben op personen waarvan Itebo weet of vermoedt dat zij tegen verstrekking van de hen betreffende gegevens bezwaar hebben. Opdrachtgever zal zich onthouden van het gebruik van door Itebo verstrekte gegevens die betrekking hebben op personen, waarvan de opdrachtgever weet of ver­ moedt dat zij tegen gebruik of verwerking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben.
 4. 15.4  Indien opdrachtgever op grond van artikel 35 lid 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een betrokkene inlicht met betrekking tot de herkomst van persoonsgegevens en daarbij meedeelt dat die gegevens door Itebo zijn verstrekt, zal hij Itebo hiervan terstond op de hoogte stellen en daarbij aangeven, welke inlichtingen met betrekking tot de herkomst aan de betrokkene zijn gegeven. De opdrachtgever zal deze inlichtingen slechts geven nadat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat het verzoek daadwerkelijk van de betrokkene afkomstig is.
 5. 15.5  Opdrachtgever zal ieder verzoek tot wijziging, afscherming of verwijdering van de door Itebo
  ter beschikking gestelde persoonsgegevens terstond uitvoeren, mits door de opdrachtgever met zekerheid is vastgesteld dat dit verzoek afkomstig is van de daadwerkelijk betrokkene. Opdrachtgever zal Itebo en eventuele derden, die eveneens over de desbetreffende gegevens beschikken, terstond over dergelijke verzoeken en de ter zake door hem genomen maatregelen informeren.
 6. 15.6  Het is opdrachtgever niet toegestaan door Itebo verstrekte persoonsgegevens buiten Nederland te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande toestemming van Itebo.
 7. 15.7  Indien Itebo aan opdrachtgever persoonsgegevens verstrekt, staat zij er voor in dat ten aanzien van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en dat de verstrekking aan en de bewerking is toegestaan onder deze regelgeving. Opdrachtgever zal tenaanzien van de door Itebo aan haar geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze regelgeving voldoen. Partijen vrijwaren elkaar voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het
  feit dat niet is voldaan aan deze regelgeving.
 8. 15.8  Opdrachtgever zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van zijn producten en diensten dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van

door Itebo verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen en/of deze kunnen wijzigen. Bij overtreding van deze bepaling zal opdrachtgever Itebo onverwijld schriftelijk informeren en alle redelijke maatregelen nemen om deze overtreding op te (doen) heffen. Opdrachtgever zal op ieder redelijk verzoek van itebo alle assistentie verlenen zodat Itebo kan controleren dat opdrachtgever aan haar verplichtingen onder deze bepaling heeft voldaan.

Artikel 16. Bewerkersactiviteiten

 1. 16.1  Indien opdrachtgever aan Itebo persoonsgegevens in bewerking geeft zal Itebo slechts die werk­ zaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen.
 2. 16.2  Itebo zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens
  te beveiligen tegen verlies, diefstal of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen.
 3. 16.3  Itebo zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis neemt in het kader van de opgedragen bewerkersactiviteiten. Zij zal er voor zorg dragen dat haar personeel en derden die voor haar werkzaam zijn diezelfde geheimhouding betrachten.
 4. 16.4  Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de vestiging waar de werkzaamheden worden verricht
  te inspecteren, mede in het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 17 lid 2, op voorwaarde dat de opdrachtgever Itebo daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en op voorwaarde dat de opdrachtgever bij de inspectie de redelijke aanwijzingen en beveiligings­ instructies van Itebo opvolgt.

B. Bijzonder deel.

Artikel 17. Consultancy werkzaamheden

 1. 17.1  Indien de overeenkomst met zich brengt dat Itebo ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden op het gebied van consultancy c.q. advieswerkzaamheden verricht, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
 2. 17.2  Als Itebo zulks noodzakelijk acht en daarom verzoekt, zal opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkruimte met telefoon­, fax­, internet­ en data­aansluitingen ter beschikking stellen en/of het op afstand inloggen in de netwerken van opdrachtgever mogelijk maken.
 3. 17.3  In afwijking van de slotzin van artikel 13 zal Itebo ter uitvoering van een opdracht ter zake van consultancy geen derden inschakelen, anders dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever.
 4. 17.4  Itebo heeft het recht om, na overleg met opdrachtgever, de samenstelling van een ter zake van consultancy ingezet adviesteam te wijzigen indien dit naar het oordeel van Itebo wenselijk is teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren.

Artikel 18. Opleiding(en) / training(en)

 1. 18.1  Indien de overeenkomst met zich brengt dat Itebo ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden op het gebied van opleiding(en)/training(en), her­ of bijscholing verricht, zijn de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
 2. 18.2  Indien opdrachtgever zorgt voor de inschrijving van een deelnemer aan een opleiding, anders dan de opdrachtgever zelf zoals inschrijving van een werknemer, dan verplicht de opdrachtgever zich jegens Itebo de Algemene Voorwaarden aan de

deelnemer bekend te maken en op te leggen.

18.3 Itebo is gerechtigd een opleiding/training in bepaalde regio’s of ten aanzien van de soort opleiding/training door een door Itebo geautoriseerde business partner te laten verzorgen.

18.4 Voorafgaand aan de opleiding/training heeft opdrachtgever het recht de betreffende opleiding/training te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Itebo geldt in het geval van een brief: de datum van de poststempel, en in het geval van een email: de verzenddatum van de betreffende email.

De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) opleiding/training geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel.

18.5 In geval van annulering zoals bedoeld in lid 2 geldt dat Itebo gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:

a. bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de ingeplande opleiding/training 15% van het cursusgeld of de trainingskosten; met een minimum van 150 euro;

b. bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor de ingeplande opleiding/training: 30% van het cursusgeld of de trainingskosten;

c. bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor de ingeplande opleiding/training: 60% van het cursusgeld of de trainingskosten;

d. bij annulering korter dan 2 weken voor de ingeplande opleiding/training: het volledige cursusgeld of de volledige trainingskosten.

18.6 In geval opdrachtgever een opleiding/training annuleert nadat deze op verzoek van opdrachtgever door
Itebo is verplaatst als bedoeld in artikel 20, geldt dat Itebo gerechtigd is de volgende kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen:

a. bij annulering in de periode gelegen tussen de datum van verplaatsing en 2 weken voor de aanvang van de opleiding/training: 60% van het cursusgeld of de trainingskosten;

b. bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opleiding/training: het volledige cursusgeld of de trainingskosten.

Artikel 19. Verplaatsen opleiding(en) / training(en)

 1. 19.1  Itebo kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van opdrachtgever een opleiding/training verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een opleiding/training ligt uitsluitend bij Itebo. Itebo zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing 150 euro bij de opdrachtgever in rekening brengen.
 2. 19.2  Opdrachtgever dient uiterlijk binnen 1 week na het besluit van Itebo tot het verplaatsen van de opleiding/ training (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de opleiding/training) de gefactureerde kosten te voldoen.

Artikel 20. Uitval docent / trainer

 1. 20.1  Bij ziekte of uitval van een docent/trainer zal Itebo ­ voor zover mogelijk ­ voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging dan niet mogelijk blijkt te zijn, zal Itebo opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding/training alsnog zal worden gegeven.
 2. 20.2  In geval van ziekte en/of verhindering van een docent/trainer heeft opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding. Itebo zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent/trainer.
 3. 20.3  Opdrachtgever kan niet kosteloos een opleiding/training annuleren vanwege de uitval van een docent.

Artikel 21. Apparatuur, software en beheer

 1. 21.1  Indien de overeenkomst met zich brengt dat Itebo ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden op het gebied van genereren zakelijke leads en/of privé cliënten, websiteontwikkeling en internetmarketing verricht, zijn de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
 2. 21.2  Opdrachtgever dient zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet opdrachtgever de door opdrachtnemer verstrekte diensten kunnen ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten.
 3. 21.3  Opdrachtgever zal alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk zijn, waaronder FTP­gegevens en de CMS­inlogggevens, op tijd aan opdrachtnemer verstrekken. Indien de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst
  niet en/of niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, dan kan opdrachtnemer de bestaande website niet optimaliseren en heeft opdrachtnemer in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op
  te schorten. Indien opdrachtgever ook op een daartoe verstrekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens
  te verstrekken of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit de overeenkomst en/of van deze algemene voorwaarden, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige betaling te vorderen conform artikel 7van deze algemene voorwaarden.
 4. 21.4  Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten, waaronder begrepen doch niet beperkt, de samenstelling van de lijst met zoekmachines waarbij aangemeld wordt.
 5. 21.5  Opdrachtgever zal zich gedragen en opstellen conform hetgeen van een zorgvuldig en verantwoordelijk gebruiker van de dienst(en) verwacht mag worden.
 6. 21.6  Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor ieder gebruik ­ waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik­ dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks­ en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
 7. 21.7  Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.
 8. 21.8  Opdrachtnemer is gerechtigd de niet­technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van opdrachtnemer een aanmerkelijke, niet­tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
 9. 21.9  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van een zodanige storing c.q. vertraging en kan, zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever, de zoekmachine marketing blokkeren dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

21.10 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te
stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud
of voor de noodzakelijk door opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat.

Artikel 22. Ontwikkeling en onderhoud van een website

22.1 Indien de overeenkomst met zich brengt dat Itebo ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden op het gebied van websiteontwikkeling en ­onderhoud verricht zijn, naast de bepalingen uit de artikelen 22 en 24, de voorwaarden van dit artikel op de overeenkomst van toepassing.

 1. 22.2  Indien opdrachtgever niet reeds voor of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of ­ al dan niet globaal ­ ontwerp of prototype van de te ontwikkelen website aan opdrachtnemer heeft verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke website ontwikkeld dient te worden.
 2. 22.3  De specificaties of het ontwerp dienen tevens duidelijk te maken welke functionele, esthetische en technische eigenschappen de website dient te hebben, zoals het gebruik van frames en e­mailfaciliteiten. Opdrachtgever levert de benodigde materialen ten behoeve opname of verwerking in de website aan, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. 22.4  Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
 4. 22.5  Opdrachtnemer is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen c.q. opgeheven.
 5. 22.6  Opdrachtnemer zal de website met zorg ontwikkelen. De ontwikkelwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij anders overeengekomen.
 6. 22.7  Tenzij anders overeengekomen is opdrachtnemer niet verplicht een domeinnaam voor de website bij de daarvoor bestemde instanties aan te vragen.
 7. 22.8  Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal opdrachtnemer de website bij opdrachtgever of bij een door opdrachtgever aangewezen derde (host­provider) installeren.
 8. 22.9  De website zal als tussen partijen als geaccepteerd gelden bij de aflevering of, indien een door opdrachtgever uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie.

22.10 Opdrachtnemer is gehouden tot de terbeschikkingstelling van de voor het gebruik, onderhoud en beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur en/of een zogeheten “ content managementsysteem “.

Artikel 23. Duur en voorwaarde van de terbeschikkingstelling website

 1. 23.1  De in opdracht van opdrachtgever ontwikkelde website wordt aan opdrachtgever ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur.
 2. 23.2  In voorkomend geval zal opdrachtgever terstond na het einde van het gebruiksrecht van de website alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de website aan opdrachtnemer retourneren.
 3. 23.3  De overeenkomst tot het verlenen van onderhouds­ en/of beheerdiensten wordt in voorkomend geval aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van een (1) jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
 4. 23.4  Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web­ en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Opdrachtnemer staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.
 5. 23.5  Opdrachtnemer garandeert niet dat de website geschikt is voor het door opdrachtgever beoogde doel of gebruik. Opdrachtnemer garandeert evenmin dat de website zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Opdrachtgever aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van een website het gevolg kunnen zijn van de handelwijze van een of meer derde(n).
 6. 23.6  Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen, aan hem toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud van de website of gebreken in de technische werking van de website binnen een redelijke termijn te herstellen,

indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering schriftelijk bij opdrachtnemer zijn gemeld. Het herstel wordt uitgevoerd, tenzij de website in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval opdrachtnemer volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.
Opdrachtnemer kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of van andere, niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer wijzigingen in de website aanbrengt of doen aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

 1. 23.7  Herstel van fouten of gebreken zal geschieden op een door opdrachtgever te bepalen locatie. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmasomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de website aan te brengen.
 2. 23.8  Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 3. 23.9  Opdrachtnemer biedt aan de opdrachtgever de mogelijkheid tot gebruik van een door Itebo ontwikkelde website aan, slechts in combinatie met de afname door opdrachtgever van de hierna in artikel 25 genoemde internetmarketing werkzaamheden, tegen de aldaar vermelde all­in prijs ex BTW, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 24. Internetmarketing werkzaamheden

 1. 24.1  Indien de overeenkomst met zich brengt dat Itebo ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden verricht
  op het gebied van internetmarketing, zijn naast de bepalingen in de artikelen 22 en 26, de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
 2. 24.2  Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van een (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van een (1) jaar.
 3. 24.3  Opzegging van een overeenkomst geschiedt per aangetekende post en met in acht neming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, tegen het einde einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de overeenkomst.
 4. 24.4  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de opdrachtgever voor of uiterlijk bij aanvang van de opdracht het volledig verschuldigde bedrag over te hebben gemaakt op de rekening van Itebo.
 5. 24.5  Geen van partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 25. Website­ en internetmarketing werkzaamheden all­in

25.1 De all­in prijs voor het gebruik van de door Itebo ontwikkelde website en de door Itebo te
verrichten internetmarketingwerkzaamheden, bedragen € 950,­ ex BTW per jaar. Additionele ­ c.q.
extra werkzaamheden worden door opdrachtnemer verricht tegen een uurtarief van € 180,­ ex BTW per uur.

C. Slotdeel

Artikel 26. Wijzigingen

 1. 26.1  Itebo is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Itebo verplicht zich deze wijzigingen aan bestaande opdrachtgevers door te geven.
 2. 26.2  De gewijzigde voorwaarden treden zeven (7) dagen na de bekendmaking van de wijziging aan de opdrachtgever in werking.

Artikel 27. Toepasselijk recht

27.1 Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 28. Geschillenregeling

28.1 A lle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden met toepassing van Nederlands Recht uitsluitend berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo en/of sector Kanton, locatie Enschede.

© 2015 Itebo LLP.